Algemene Voorwaarden

Artikel 1 Definities

1. Welpie Toys: gebruiker van deze voorwaarden, gevestigd te Heerlen, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder
KvK-nummer 77266048.

2. Huurder: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die met Welpie Toys een huurovereenkomst heeft gesloten of wenst te sluiten.

3. Gehuurde: de gehuurde LEGO set(s)

Artikel 2 Algemeen

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Welpie Toys, alle overeenkomsten die met Welpie Toys tot stand zijn gekomen en
alle andere handelingen die betrekking hebben op de terbeschikkingstelling van het gehuurde.

2.2 Eventuele toepasselijkheid van de voorwaarden van de huurder wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

2.3 Deze algemene voorwaarden gelden ook voor andere (huur)overeenkomsten, inclusief vervolg- of aanvullende overeenkomsten tussen partijen.

2.4. In het geval dat enige bepaling in deze algemene voorwaarden nietig mocht zijn of vernietigd mocht worden, laat dit de geldigheid van de overige
bepalingen onverlet. Partijen zullen dan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde
bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijk bepaling in acht wordt genomen.

2.5 Indien Welpie Toys niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen niet van toepassing zouden zijn
of dat Welpie Toys het recht zou verliezen om in andere gevallen wel strikte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.

Artikel 3 Aanbod, totstandkoming overeenkomst

3.1 Een door Welpie Toys uitgebracht aanbod is altijd vrijblijvend, tenzij daarin een termijn voor aanvaarding is vermeld.

3.2 Welpie Toys kan niet aan een aanbod worden gehouden indien de huurder redelijkerwijs kan begrijpen dat het aanbod dan wel een
onderdeel daarvan een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

3.3 De in een aanbod vermelde prijzen zijn altijd inclusief btw.

3.4 Wijzigingen en/of aanvullingen van de overeenkomst zijn slechts geldig indien deze schriftelijk zijn overeengekomen.

Artikel 4 Abonnement

4.1 Om van Welpie Toys te kunnen huren dient huurder een abonnement af te sluiten door zich in te schrijven via www.welpiesverhuur.nl. Met behulp van dit
abonnement kan de huurder vervolgens snel en goedkoop LEGO sets huren.

4.2 Het abonnement wordt afgesloten voor een periode van 12 maanden en eindigt van rechtswege, tenzij de huurder heeft aangegeven de
huurovereenkomst te willen verlengen en/of de huurovereenkomst (stilzwijgend) is voortgezet. Na verlenging van de huurovereenkomst heeft de
huurder het recht het abonnement te allen tijde schriftelijk op te zeggen. De opzegtermijn bedraagt 1 maand. Als datum van opzegging wordt de
ontvangstdatum bij Welpie Toys gehanteerd.

4.3 Per abonnement mag maximaal 1 LEGO set tegelijkertijd worden gehuurd.

4.4 Welpie Toys behoudt zich het recht voor om het abonnement met directe ingang te beëindigen (zonder restitutie van reeds betaald abonnementsgeld)
indien de huurder zijn verplichtingen niet nakomt. De huurder kan dan geen LEGO-sets meer huren.

Artikel 5 Huurperiode, huurprijs en boete bij niet tijdig retourneren

5.1 De huurovereenkomst voor het gehuurde wordt aangegaan voor de overeengekomen periode en het overeengekomen tarief.

5.2 Alle huurprijzen zijn gebaseerd op normaal gebruik van het gehuurde, hetgeen geen extra slijtage impliceert. Indien de huurder een bijzonder
gebruik voor ogen heeft, zulks ter beoordeling van Welpie Toys, dient de huurder dit vroegtijdig te melden, zodat de mogelijkheid voor Welpie Toys
bestaat om de huurprijs dientengevolge aan te passen.

5.3 De minimale huurperiode bedraagt 3 weken, waarna vervolgens kan worden verlengd voor een periode van minimaal 1 week, mits het gehuurde niet is
gereserveerd voor een andere huurder. Bij het vaststellen van de huurperiode worden alle dagen (ook zaterdagen, zondagen en feestdagen) meegerekend
en geldt een gedeelte van een dag als een volle dag.

5.4 Huurder is verplicht ervoor zorg te dragen dat Welpie Toys het gehuurde uiterlijk op de dag dat de overeenkomst eindigt retour heeft ontvangen, tenzij
voordien schriftelijk een verlenging van de huurovereenkomst is overeengekomen.

5.5 Indien Welpie Toys het gehuurde niet binnen de overeengekomen en eventueel verlengde termijn retour heeft ontvangen, is Welpie Toys gerechtigd
het gehuurde direct terug te vorderen. De uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen van de huurder blijven van kracht tot het moment dat Welpie
Toys weer in het bezit is van het gehuurde, met dien verstande dat de huurder tot aan dat moment een bedrag van € 25,- per dag boven op de huursom is
verschuldigd, waarbij een gedeelte van een dag als een volle dag geldt, onverminderd de gehoudenheid van de huurder tot vergoeding van door Welpie Toys geleden en/of te lijden schade.

Artikel 6 Transport van het gehuurde

6.1 Het gehuurde dient door huurder te worden opgehaald op de locatie van Welpie Toys, tenzij partijen anders zijn overeengekomen. Indien partijen zijn
overeengekomen dat Welpie Toys het transport verzorgt (heenzending en/of retourzending) van het gehuurde, zullen de hiermee gepaard gaande kosten bij de huurder in rekening worden gebracht.

6.2 De huurder draagt ervoor zorg dat de verpakking voor de retourzending minstens zo deugdelijk is als deze bij ontvangst was.

6.3 Huurder dient ervoor zorg te dragen dat het gehuurde op de overeengekomen dag door Welpie Toys retour is ontvangen.

6.4 Indien partijen zijn overeengekomen dat Welpie Toys het gehuurde bezorgt, dan betreft dit een streefdatum. Er is nimmer sprake van een fatale termijn.

Artikel 7 Onderzoek en reclame

7.1 De huurder is verplicht om het gehuurde onverwijld na de terbeschikkingstelling zorgvuldig op deugdelijkheid en volledigheid te
controleren. Eventuele beschadigingen of tekorten dient de huurder onverwijld schriftelijk aan Welpie Toys te melden, in ieder geval binnen drie
dagen nadat de huurder het gebrek heeft ontdekt althans had kunnen ontdekken, bij gebreke waarvan wordt verondersteld dat de huurder het
gehuurde compleet en in onbeschadigde toestand heeft ontvangen.

7.2 Het niet tijdig reclameren leidt tot het verval van eventuele rechten van de huurder die uit een dergelijke reclame mochten voortvloeien en tot verval van
eventuele verplichtingen van Welpie Toys.

Artikel 8 Verplichtingen huurder

8.1 De huurder is verplicht het gehuurde overeenkomstig de bestemming te gebruiken en de meegeleverde spelregels in acht te nemen. Ook dient de
huurder de gebruikers van het gehuurde erop te wijzen dat het gebruik voor eigen risico geschiedt.

8.2 Het is de huurder niet toegestaan veranderingen aan het gehuurde aan te brengen.

8.3 Het is de huurder niet toegestaan om het gehuurde te verkopen, verpanden, weder te verhuren of anderszins aan anderen in gebruik te geven.

8.4 De huurder is verplicht om Welpie Toys onverwijld in kennis te stellen indien er beslag wordt gelegd op het vermogen van de huurder of op het
gehuurde, indien het faillissement van de huurder wordt uitgesproken of indien hem (voorlopige) surseance van betaling wordt verleend of
anderszins het beheer over zijn vermogen verliest, of indien de huurder voornemens is Nederland metterwoon te verlaten. In geval
van beslag is de huurder verplicht om de beslag leggende instantie onverwijld inzage te verlenen in de onderhavige huurovereenkomst.

8.5 De huurder is verplicht om vermissing, vervreemding, beschadiging of diefstal van het gehuurde onverwijld na ontdekking te melden aan Welpie Toys

8.6 De huurder is verplicht ervoor zorg te dragen dat Welpie Toys het gehuurde uiterlijk op de dag dat de overeenkomst eindigt in dezelfde staat ontvangt als
waarin deze aan huurder ter beschikking is gesteld. Dat wil zeggen compleet, zonder beschadiging, schoon, netjes uit elkaar en gesorteerd per onderdeel
in het zakje met het bijbehorende nummer. Indien de huurder het gehuurde niet in dezelfde staat retourneert, is Welpie Toys gerechtigd een boete in
rekening te brengen ter hoogte van € 50,-. Dit onverminderd het recht van Welpie Toys om naast de boete volledige schadevergoeding te vorderen.

8.7 Indien zich een situatie voordoet waaruit schade zou kunnen voortvloeien, is de huurder verplicht om Welpie Toys hier onverwijld van in kennis te stellen,
de instructies van Welpie Toys op te volgen en alle inlichtingen en alle bescheiden die op de gebeurtenis betrekking hebben aan Welpie Toys te
verstrekken en alle medewerking te verlenen ter verkrijging van schadevergoeding of ten verweren tegen aanspraken van derden.

8.8 De huurder is verplicht de verplichtingen en verboden van dit artikel ook op te leggen aan de andere gebruikers van het gehuurde en toe te zien op
naleving hiervan.

Artikel 9 Betaling

9.1 Tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen, dient betaling voorafgaand aan de huurovereenkomst te geschieden en bij een eventuele
verlenging daarvan na ommekomst van de huurperiode voor dat deel van de huursom dat nog openstaat. De huurder ontvangt hiervoor een
factuur. Het abonnementsgeld dient jaarlijks vooruit te worden betaald.

9.2 Facturen van Welpie Toys dienen binnen zeven dagen na factuurdatum te worden voldoen.

9.3 De huurder verplicht zich de betaling te verrichten zonder enige verrekening of beroep op opschorting.

9.4. Bij overschrijding van de betalingstermijn is de huurder van rechtswege in verzuim. Vanaf de dag dat het verzuim intreedt, is de huurder een
contractuele vertragingsrente van 1% per maand verschuldigd over het openstaande bedrag, waarbij een gedeelte van een maand als een hele
maand wordt gerekend. Tevens is de huurder een vergoeding verschuldigd ter hoogte van 15% van de hoofdsom met een minimum van € 375,- ter
verkrijging van voldoening buiten rechte.

Artikel 10 Zekerheid en borgsom

10.1 Welpie Toys is steeds gerechtigd, zowel bij het aangaan van de huurovereenkomst als bij de eventuele verlenging daarvan, gehele of
gedeeltelijke vooruitbetaling van de overeengekomen huurprijs te verlangen. Welpie Toys is pas gehouden het gehuurde ter beschikking te stellen nadat
de vooruitbetaling volledig door Welpie Toys is ontvangen. Laat de huurder bij een verlenging na de verlangde vooruitbetaling te voldoen, dan is Welpie
Toys gerechtigd de huurovereenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen zonder tot enige schadevergoeding te zijn gehouden.

10.2 De huurder is verplicht om gelijktijdig met de huurprijs de door Welpie Toys aangegeven borgsom te betalen.

10.3 De borgsom zal binnen 14 werkdagen na ontvangst van het gehuurde worden terugbetaald door Welpie Toys, zonder vergoeding van
rente, en eventueel onder verrekening met hetgeen Welpie Toys van de huurder uit welke hoofde dan ook te vorderen heeft.

Artikel 11 Opschorting en ontbinding

11.1 In de volgende gevallen is Welpie Toys gerechtigd haar verplichtingen uit de overeenkomst op te schorten of de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te
ontbinden, zonder enige ingebrekestelling, zonder rechterlijke tussenkomst en zonder zelf tot enige schadevergoeding te zijn gehouden te zijn, een en ander
onverminderd de overige rechten van Welpie Toys, waaronder het recht om schadevergoeding te vorderen:

  • indien de huurder niet, niet behoorlijk of niet tijdig aan zijn of haar verplichtingen jegens Welpie Toys voldoet of zal voldoen,
  • indien de huurder overlijdt,
  • indien de huurder in staat van faillissement is verklaard of een verzoek daartoe bij de rechtbank is ingediend,
  • indien de huurder surseance van betaling heeft aangevraagd of dit aan hem of haar is verleend,
  • indien beslag is gelegd op het vermogen van de huurder,
  • indien de huurder op een andere wijze niet vrijelijk over zijn of haar vermogen kan beschikken,
  • indien de huurder Nederland metterwoon verlaat,
  • indien ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst niet van Welpie Toys kan worden gevergd.

Artikel 12 Overmacht

12.1 Welpie Toys kan niet tot nakoming van enige verplichting uit de overeenkomst worden gehouden indien zich een omstandigheid voordoet
die buiten de macht van Welpie Toys t ligt.

12.2 Onder de in artikel 12.1 bedoelde omstandigheden kan bijvoorbeeld worden verstaan stakingen, ziekte van personeel, tekortschieten van leveranciers,
transporteurs of andere derden waarvan Welpie Toys afhankelijk is, natuurrampen, brand, blikseminslag, COVID dan wel andere omstandigheden
die gevolgen hebben voor de bedrijfsvoering.

12.3 In geval van overmacht wordt de nakoming van de desbetreffende verplichting(en) geheel of gedeeltelijk opgeschort voor de duur van de
overmacht, zonder dat Welpie Toys tot enige schadevergoeding is gehouden.

12.4 Indien de overmacht langer voortduurt dan een periode van dertig (30) dagen, is zowel de huurder als Welpie Toys gerechtigd de overeenkomst
te ontbinden, zonder dat partijen over en weer tot enige schadevergoeding zijn gehouden.

Artikel 13 Aansprakelijkheid van de huurder voor schade

13.1 De huurder is verplicht elke schade en elk gebrek aan het gehuurde onverwijld aan Welpie Toys te melden. Het is de huurder niet toegestaan om
zonder toestemming van Welpie Toys over te gaan tot herstel/vervanging. Evenmin is het de huurder toegestaan om het gebruik van het gehuurde –
zonder overleg met Welpie Toys – voort te zetten. Eventuele schade als gevolg van voortgezet gebruikt van het gehuurde komt voor rekening van de
huurder.

13.2 De huurder is aansprakelijk voor alle schade van Welpie Toys die is ontstaan tijdens de huurperiode of anderzijds verband houdt met de overeenkomst. De
huurder is dus ook aansprakelijk voor gedragingen en nalaten van de gebruikers van het gehuurde.

13.3 De schade van Welpie Toys ter zake de onmogelijkheid om het gehuurde tijdens de periode van herstel of vervanging te verhuren, wordt op voorhand
bepaald op het aantal weken gemoeid met het herstel of de vervanging van het gehuurde, waarbij een ingegane week voor een volle week wordt
aangemerkt, vermenigvuldigd met de huurprijs per week, verminderd met 10% in verband met besparing van variabele kosten.

13.4 Het gehuurde komt gedurende de looptijd van de overeenkomst voor risico van de huurder. Bij een eventueel geheel of gedeeltelijk verlies of vergaan in
fysieke zin, dient de huurder dit onverwijld aan Welpie Toys mede te delen. Huurder is aansprakelijk ongeacht of hij aan het verlies, de diefstal, het
onbruikbaar of waardeloos worden van het gehuurde schuld heeft en is verplicht om aan Welpie Toys een schadevergoeding te betalen ter grootte
van – in ieder geval – de vervangingswaarde van het gehuurde. Hetzelfde geldt voor de situatie dat herstel van een gebrek aan het gehuurde naar het
oordeel van Welpie Toys de huurwaarde van het gehuurde op dat moment in het economisch verkeer zal overschrijden.

Artikel 14 Gebreken aan het gehuurde en aansprakelijkheid Welpie Toys

14.1 Tussen partijen kan een tekortkoming die geen verband houdt met onzorgvuldig onderhoud niet als een gebrek gelden.

14.2 Welpie Toys is slechts gehouden gebreken te verhelpen indien zij deze bij het aangaan van de overeenkomst kende of behoorde te kennen, dit
redelijkerwijze mogelijk is en dit geen uitgaven vereist die in de gegeven omstandigheden redelijkerwijze niet van Welpie Toys kunnen worden
gevergd.

14.3 In geval van gebreken heeft de huurder slechts recht op huurprijsvermindering als Welpie Toys bij het aangaan van de overeenkomst de gebreken kende of behoorde te kennen.

14.4 Welpie Toys is niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge van enige tekortkoming en/of schade aan het gehuurde, tenzij sprake is van opzet of
grove schuld aan de zijde van Welpie Toys. Welpie Toys is evenmin aansprakelijk voor de situatie dat de geleden schade het gevolg zou zijn van het verwerken van ondeugdelijk materiaal in het gehuurde.

14.5 Indien ondanks het bepaalde in deze voorwaarden toch aansprakelijkheid van Welpie Toys bestaat, dan is Welpie Toys enkel gehouden de directe schade te
vergoeden. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan: “redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en omvang van de schade en redelijke kosten

Artikel 1 Definities

gemaakt ter voorkoming van verdere schade. Welpie Toys is nimmer gehouden tot vergoeding van indirecte schade, waaronder schade wegens gederfde winst of geleden verlies.

14.6 Welpie Toys is steeds bevoegd de schade van de huurder te beperken of ongedaan te maken. De huurder is verplicht om hier medewerking aan te verlenen.

14.7 De huurder is gehouden Welpie Toys schadeloos te stellen en te vrijwaren voor alle vorderingen die derden tegen Welpie Toys zouden kunnen instellen
ter zake eventuele schade die is veroorzaakt door het gehuurde.

Artikel 15 Wijziging algemene voorwaarden

15.1 Welpie Toys behoudt zicht het recht voor deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.

Artikel 16 Toepasselijk recht

16.1 Geschillen voortvloeiende uit de overeenkomst worden beheerst door Nederlands recht.

16.2 De rechtbank Limburg is bij uitsluiting bevoegd kennis te nemen van geschillen voortvloeiende uit de overeenkomst, ten

Menu